Podsumowanie konferencji „Wzorowa nauka”

W dniach 9-10 października 2019 r. odbyła się konferencja dla nauczycieli, edukatorów i popularyzatorów nauki „Wzorowa nauka, czyli jak organizmy modelowe wspierają badania naukowe” zorganizowana przez BioCentrum Edukacji Naukowej, Fundację BioEdukacji i Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział 50 uczestników.

Program obejmował wykłady prezentujące zastosowanie organizmów modelowych (nicienia, myszy, rybki danio pręgowany, drożdży i rozwielitki) w badaniach naukowych, medycynie, ekologii i edukacji Dziękujemy wykładowcom: dr. Krzysztofowi Drabikowskiemu, dr. Rafałowi Czajkowskiemu, dr Joannie Dodzian, prof. Pawłowi Golikowii prof. Joannie Pijanowskiej a publiczności za aktywną dyskusję. Uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w warsztatach z komunikacji naukowej. Wiktor Niedzicki wprowadzał w tajniki prezentacji w warsztatach „Dobrze zaprezentuj naukę” , a David Price z Since Made Simple pokazywał jak stosować techniki performance’u w popularyzacji. Na uczestników czekały też różnorodne materiały. Wykłady i warsztaty były również dla nas – organizatorów inspiracją do dalszych działań edukacyjnych i popularyzacyjnych.

Ogromnie dziękujemy gospodarzowi konferencji Międzynarodowemu Instytutowi Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, że zechciał gościć u siebie edukatorów i nauczycieli. Spotkania środowisk naukowych i edukacyjnych, to wielka wartość dodana takich wydarzeń.

Szczególne podziękowania kierujemy do Darii Goś z MIBMiK, której niezwykła praca i zaangażowanie, a także spokój, który wniosła w organizację konferencji i którym obdarzyła współorganizatorów niewątpliwie zaważył na jej sukcesie.

Wydarzenie było współfinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

fot. Daria Goś