Covid 19 – oświadczenie

  1. Zgodnie z moją najlepszą wiedzą, w ciągu ostatnich 10 dni przed datą podpisania niniejszego oświadczenia, ani ja ani żaden z uczestników grupy będącej pod moją opieką nie miał kontaktu z osobami zarażonymi wirusem SARS-CoV-2, chorymi na COVID-19 ani inną grypopodobną infekcją układu oddechowego, a także w/w okresie nie był objęty kwarantanną ani hospitalizacją w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2029 r. poz. 1239 ze zm.); 
  2. Ani ja ani żaden z uczestników grupy będącej pod moją opieką nie jest objęty kwarantanną;  
  3. Nie występują u mnie ani u żadnego z uczestników grupy będącej pod moją opieką objawy infekcji dróg oddechowych podobnych do grypy, w tym w szczególności w chwili podpisania niniejszego oświadczenia: temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza, bóle mięśniowe, nowa duszność i/lub kaszel, zaburzenia węchu i smaku. 
  4. Niezwłocznie poinformuję koordynatora warsztatów (biocen@iimcb.gov.pl) o wystąpieniu u mnie lub u któregokolwiek z uczestników z grupy będącej pod moją opieką, jakichkolwiek objawów chorobowych grypopodobnych takich jak gorączka, kaszel, ból mięśni, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, które według powszechnej wiedzy mogą mieć związek z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w trakcie oraz w czasie do 3 dni po warsztatach;  
  5. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała w razie zaobserwowania niepokojących objawów zdrowotnych.  
  6. Oświadczam, że zapoznałem/am się z wytycznymi sanitarnymi obowiązującymi na zajęciach. Akceptuję te zasady i nie wnoszę zastrzeżeń wobec wprowadzonych przez Kierownik BioCEN zabezpieczeń mających na celu minimalizację ryzyka infekcji wirusem SARS-CoV-2 oraz zobowiązuję się do zachowania wszelkiej ostrożności i przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, w tym obowiązkowej higieny poprzez korzystanie z udostępnionych środków dezynfekujących, maseczek ochronnych oraz przestrzegania zaleceń w tym zakresie.