Statute

The Statute of the BioEducation Foundation is available only in Polish.

 Zmiana nazwy Szkoły Festiwalu Nauki na BioCentrum Edukacji Naukowej
 Aneksem z dnia 24.02.2010 Rada Programowa postanawia, że:
  • Nazwa Szkoły Festiwalu Nauki zostaje zmieniona na: BioCentrum Edukacji Naukowej, zwanej BioCEN. Zatwierdzone zostaje tłumaczenie nazwy na język angielski w brzmieniu: Centre for Innovative Bioscience Education.
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego odstępuje od porozumienia.
  • Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego dołącza do grona organizatorów BioCEN, na takich samych zasadach, jak pozostałe strony, podejmując prawa i obowiązki zapisane w porozumieniu.
Porozumienie założycielskie Szkoły Festiwalu Nauki 

Zawarte w dniu 30.09.2005 w Warszawie pomiędzy:

  • Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwanym dalej IICMB, reprezentowanym przez Dyrektora, prof. Jacka Kuźnickiego,
  • Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie, zwanym dalej IBD, reprezentowanym przez Dyrektora, prof. Jerzego Duszyńskiego,
  • Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, zwanym dalej IBB, reprezentowanym przez Dyrektora, prof. Włodzimierza Zagórskiego-Ostoję,
  • Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zwaną dalej SGGW,  reprezentowaną przez dr inż. Marcina Wiśniewskiego,
  • oraz Fundacją BioEdukacji, zwaną dalej Fundacją, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Joannę Lilpop

Zważywszy na to, że:
–    IIMCB, IBD, IBB, FN w dniu 16. 10 2002 zawarły na okres 3 lat porozumienie założycielskie, na mocy którego powstała Szkoła Festiwalu Nauki, zwana dalej SFN;
–    Współpraca w ramach SFN spełniła oczekiwania i cele postawione przez jej założycieli;
–    Fundacja postanowiła dołączyć do grona założycieli SFN;
–    SGGW postanowiła dołączyć do grona założycieli SFN
Strony postanawiają:

Rozdział 1. Postanowienia Ogólne
§ 1

Na mocy niniejszego porozumienia strony tworzą SFN. SFN działa na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.

§ 2

SFN jest przedsięwzięciem samodzielnym, niezależnym od Festiwalu Nauki. Ze względu jednak na zbieżne cele działania Festiwalu Nauki i Szkoły Festiwalu Nauki prowadzona będzie współpraca pomiędzy nimi w obrębie realizacji wspólnych celów.

§ 3

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie w dniu 01.10.2005 roku.

§ 4

Siedziba SFN jest w Warszawie, na terenie Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Księcia Trojdena 4.

§ 5

Terenem działalności SFN jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

SFN może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych

Rozdział 2. Cele Działania
§ 7

Celem działalności SFN jest:
–    edukacja biologiczna i popularyzacja biologii w Polsce,
–    poprawa stanu wiedzy i świadomości roli biologii w społeczeństwie,
–    kształtowanie postaw i opinii dotyczących biologii i jej osiągnięć, także w kontekście kariery zawodowej,
–    zwiększenie prestiżu instytucji założycielskich
–    realizacja szeroko pojętych programów edukacyjnych zleconych przez strony, w oparciu o środki finansowe otrzymane przez strony  od krajowych i zagranicznych instytucji..

§ 8

Cele działania mogą być realizowane poprzez:
–    organizowanie i prowadzenie ogólnodostępnych wykładów, szkoleń, pokazów, warsztatów, konferencji i innych,
–    opracowywanie materiałów edukacyjnych do nauczania biologii w szkołach wszystkich szczebli, zwłaszcza materiałów dotyczących zajęć i doświadczeń praktycznych na lekcjach biologii,
–    współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji zbieżnych celów działalności, w tym współpracę z Festiwalem Nauki.
–    współpracę z naukowcami, nauczycielami, dziennikarzami, osobami zainteresowanymi biologią i innymi osobami dla realizacji powyższych celów

Rozdział 3. Władze
§ 9

Władzami SFN są: Rada Programowa SFN i Kierownik SFN.

3.1 Rada Programowa SFN
§ 10

Rada Programowa SFN, zwana dalej Radą,  jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym SFN.

§ 11

1.    W skład Rady wchodzą przedstawiciele stron niniejszego porozumienia, po jednym z każdej ze stron.
2.    Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji Kierownika SFN.
3.    Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.
4.    Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, złożonej na ręce Przewodniczącego, lub śmierci członka Rady.
5.    Jeśli Przewodniczący rezygnuje z członkostwa w Radzie, składa on pisemną rezygnację wszystkim członkom Rady.
6.    Strona, której przedstawiciel przestał być członkiem Rady zobowiązana jest do wyznaczenia nowego przedstawiciela w terminie 1 miesiąca od daty rezygnacji poprzedniego członka.
7.    Członków Rady wymienia załącznik do niniejszego porozumienia, każda zmiana członków Rady wymaga zmiany załącznika.

§ 12

Przewodniczącym Rady jest przedstawiciel IIMCB. Reprezentuje on Radę na zewnątrz.

§ 13

1.    Rada zbiera się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na rok, na wniosek Kierownika SFN lub któregoś z członków Rady.
2.    Osoba zwołująca posiedzenie Rady informuje o jego miejscu i terminie pozostałych członków Rady i Kierownika SFN pocztą elektroniczną lub telefonicznie, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania.

§ 14

Rada podejmuje decyzje w formie uchwał jednomyślnie.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:
•    Powoływanie i odwoływanie Kierownika SFN oraz ustalanie jego wynagrodzenia;
•    Podejmowanie decyzji o  zmianach personalnych w SFN;
•    Ocena i nadzór nad działalnością SFN, przyjmowanie lub odmowa przyjęcia corocznych sprawozdań z działalności SFN oraz podsumowań finansowych do 31 grudnia roku, którego sprawozdanie dotyczy;
•    Ustalanie warunków finansowania SFN przez Strony na najbliższy rok w formie uchwały (par 22)
•    Wytyczanie głównych kierunków działalności, opiniowanie planów SFN;
•    Podejmowanie decyzji o współpracy SFN z instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
•    Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną instytucją, o przedłużeniu lub o zaprzestaniu działalności SFN (rozdział Likwidacja).
•    Rozporządzanie środkami finansowymi, majątkowymi i intelektualnymi SFN po likwidacji SFN

§ 16

Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
•    Wglądu do wszelkich dokumentów dotyczących działalności SFN,
•    Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej SFN.

3.2 Kierownik SFN
§ 17

Kierownik SFN kieruje działalnością SFN i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 18

Do zadań Kierownika należy w szczególności:
–    Wyznaczanie rocznych planów działania  SFN
–    Dbanie o prezentację SFN i instytucji założycielskich w materiałach i publikacjach dotyczących SFN
–    Składanie Radzie co roku rocznego sprawozdania z działalności oraz podsumowań finansowych  do dnia 31 grudnia roku, którego dotyczy sprawozdanie.
–    Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań i projektów, które SFN realizuje, oraz ich rozliczanie
–    Wybór i przeszkolenie osób realizujących działalność SFN, ustalanie wysokości wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji poszczególnych zadań SFN
–    Reprezentacja SFN na terenie instytucji stanowiących strony niniejszego porozumienia
–    Opracowanie zakresu oraz programu organizowanych warsztatów i imprez

§ 19

Kierownik SFN jest uprawniony do:
–    dokonywania zakupów odczynników i aparatury laboratoryjnej, sprzętu komputerowego, elektronicznego, biurowego i innych na rzecz SFN do kwoty jednorazowo 10000 zł (dziesięciu tysięcy złotych).
–    Jest uprawniony do rozliczania rachunków, podpisywania faktur, pobierania zaliczek i innych w zakresie należnym kierownikom jednostek organizacyjnych stron.

Rozdział 4. Sposób Reprezentacji
§ 20

Oświadczenia woli w imieniu SFN składa Kierownik SFN

§ 21

Kierownik SFN może udzielić pełnomocnictwa władzom każdej ze stron do występowania w imieniu i na rzecz SFN o dotacje z krajowych i zagranicznych aplikacji konkursowych.

Rozdział 5. Majątek
§ 22

Majątek SFN stanowią środki finansowe oraz rzeczowe przekazane przez instytucje założycielskie oraz sponsorów na działalność SFN od dnia powstania SFN do dnia jej likwidacji.

§ 23

Strony zobowiązują się do finansowania działalności SFN, administrowania oraz pokrycia kosztów związanych z zatrudnieniem przynajmniej jednego pracownika pracującego na rzecz SFN, w tym wszelkich obciążeń publicznoprawnych, w szczególności składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zgodnie z Rozdziałem 6.
Postanowienia co do wysokości rocznego wsparcia finansowego dla SFN, Strony zobowiązane są przyjąć w formie uchwały Rady nie później niż do końca bieżącego roku na rok następny.

§ 24

Wydatki związane z funkcjonowaniem SFN nie powinny przekroczyć sumy przeznaczonej przez Radę na działalność SFN oraz funduszy przekazanych SFN przez sponsorów.
Zakupy na rzecz SFN, w tym zwłaszcza zakupy aparatury laboratoryjnej, sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz wszelkie zakupy wykraczające poza budżet SFN muszą być konsultowane z Radą Programową.

§ 25

Strony zgadzają się, by środki trwałe pozyskane od ewentualnych sponsorów na działalność SFN po uzyskaniu pisemnej zgody darczyńców były przekazane Fundacji BioEdukacji;

§ 26

Strony zgadzają się, by środki finansowe pozyskane z działalności współorganizowanej przez SFN i Fundację BioEdukacji były wpłacane na konto Fundacji BioEdukacji;

Rozdział 6.  Obowiązki Stron
§ 27

Wszystkie umawiające się strony podejmą wspólne działania na rzecz osiągnięcia zadań i celów działalności SFN, a zwłaszcza:
•    Zobowiązują się do promowania SFN w materiałach i publikacjach wydawanych w ramach swojej działalności;
•    Udostępnią sprzęt, odczynniki i lokale niezbędne do prowadzenia działalności SFN;
•    Strony zobowiązują się do finansowego wsparcia działalności SFN

§ 28

IIMCB zobowiązuje się do:
•    Udostępnienia pomieszczenia laboratoryjnego na pracownię SFN i pomieszczenia biurowego na biuro SFN przez cały okres funkcjonowania SFN
•    Zapewnienia obsługi księgowej i administracyjnej SFN do realizacji rozpoczętych przed 30.09.2005 (dniem podpisania tego porozumienia)  krajowych i zagranicznych grantów

§ 29

SGGW zobowiązuje się do
•    udostępnienia pomieszczenia laboratoryjnego na pracownię SFN
•    zapewnienia środków finansowych z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie biura SFN oraz pracowni SFN na terenie SGGW.
§ 30
IIMCB, IBB, IBD, SGGW zobowiązują się do:
•    Pokrycia kosztów związanych z zatrudnieniem przynajmniej jednego pracownika pracującego na rzecz SFN, w tym wszelkich obciążeń publicznoprawnych, w szczególności składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

§ 31

Fundacja zobowiązuje się do:
•    Działań na rzecz pozyskania sponsorów oraz innych źródeł finansowania działalności prowadzonej w ramach SFN
•    Współorganizowania działalności SFN, w tym warsztatów, wykładów i innych imprez
•    Zapewnienia obsługi księgowej i administracyjnej SFN, z zastrzeżeniem par 28, w tym do:
•    Przyjmowania wpłat od uczestników organizowanych przez SFN i Fundację warsztatów i imprez
•    Przeznaczania wpłat, o których mowa powyżej, na realizację działań SFN, w tym na wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia SFN

§ 32

Koszty związane z działalnością SFN ponoszone przez umawiające się strony będą rozliczane w ramach księgowości poszczególnych stron.
Rozdział 7. Likwidacja

§ 33

1.    SFN ulega likwidacji na skutek zgodnej woli wszystkich członków Rady wyrażonej w odpowiedniej uchwale zawierającej plan likwidacji.
2.    SFN kończy swą działalność po wypełnieniu wszystkich zobowiązań ciążących na niej w dniu likwidacji, jednak nie dłużej niż po 6 miesiącach od dnia podjęcia prze Rade decyzji o likwidacji.

§ 34

Rada Programowa SFN rozporządza środkami finansowymi i majątkowymi pozostałymi po likwidacji SFN.

Rozdział 8.  Zmiany w Porozumieniu
§ 35

Zmiany w porozumieniu może dokonać Rada Programowa SFN za zgodą Kierownika, jednomyślnie, w formie pisemnej.

§ 36

Rada może podjąć decyzję o przystąpieniu nowej strony do porozumienia jednomyślnie, na mocy aneksu do niniejszego porozumienia. Przedstawiciel nowej strony wchodzi w skład Rady z dniem podpisania aneksu do niniejszego porozumienia

§ 37

Rezygnacja strony z udziału w porozumieniu musi nastąpić w formie pisemnej, podpisana przez przewodniczącego Rady.
Jeśli stroną odstępującą od umowy jest IIMCB – Rada przy obecności wszystkich członków, zwykłą większością głosów wybiera nowego przewodniczącego w terminie 1 miesiąca od daty odstąpienia od porozumienia.

Rozdział 9. Postanowienia Końcowe
§ 38

Niniejsze porozumienie zostało zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 39

Porozumienie sporządzono w pięciu egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Podpisy:

Skład Rady Programowej BioCentrum Edukacji Naukowej

 

Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
Prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
Prof. dr hab. Agnieszka Mostowska, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Magdalena Fikus, członkini honorowa