#19 Reakcja biuretowa

 

Test biuretowy polega na dodaniu do analizowanej mieszaniny roztworu silnej zasady NaOH  oraz siarczanu miedzi. Jeżeli w roztworze obecne są związki zawierające wiązania peptydowe, to roztwór zmienia barwę z niebieskiej na fioletową.

Reakcja ta została opisana po raz pierwszy w roku 1833 roku przez Ferdinanda Rosego. Opisał ją  też niezależnie polski fizjolog Gustaw Piotrowski w 1857 roku i to od jego nazwiska pochodzą zamienne nazwy na określenie tego testu.

 


© Aleksandra Owczarek, BioCentrum Edukacji Naukowej