#29 – Krwawiący nóż

Czy ten nóż sam krwawi? W kolejnym wakacyjnym odcinku Laboratorium BioCEN online mamy dla Was coś rodem z horroru lub raczej planu filmu grozy. A jak to się dzieje? Głów­nym skład­ni­kiem stali jest żelazo. Żelazo rea­guje z roz­cieńczo­nym kwa­sem sol­nym HCl w obec­no­ści nad­tlenku wodoru H2O2. Dzięki temu w roz­two­rze poja­wiają się trój­do­dat­nie jony żela­zowe Fe3+. W roz­two­rze obecny jest też roda­nek potasu KSCN. Jony rodan­kowe rea­gu­jąc z pow­sta­łymi wcze­śniej jonami żela­zo­wymi(III) dają tworzą ciem­no­czer­wony kom­pleks do złu­dze­nia przy­po­mi­na­jący krew. To on jest odpo­wie­dzialny za “krwa­wie­nie” metalu. Opi­sy­wana reak­cja jest bar­dzo czuła i wyko­rzy­stuje się ją w ana­li­tyce che­micz­nej do wykry­wa­nia jonów żelaza na trze­cim stop­niu utle­nia­nia, ale również w podobny spo­sób uzy­skuje się sub­sty­tut krwi sto­so­wany w prze­my­śle fil­mo­wym. Rodanek potasu – jest toksyczny, HCl – jest żrący, więc trzeba zachować szczególną ostrożność!!!

 

 

© Aleksandra Owczarek, BioCentrum Edukacji Naukowej