Regulamin warsztatów “Lato w Mieście 2020”

REGULAMIN WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH

BIOCENTRUM EDUKACJI NAUKOWEJ w ramach Lato w mieście 2020

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem biologicznych warsztatów edukacyjnych w ramach programu „Lato w mieście 2020”, w dalszej części regulaminu zwanych w skrócie warsztatami jest Fundacja BioEdukacji i BioCentrum Edukacji Naukowej, w dalszej części regulaminu zwanych łącznie Organizatorem.
 2. Wszystkie materiały udostępniane i prezentowane podczas warsztatów stanowią własność intelektualną Organizatora. Powielanie ich, rozpowszechnianie i udostępnianie instytucjom i osobom trzecim jest zabronione.

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ WARSZTATY

 1. Warsztaty są przeznaczone są dla grup zorganizowanych w placówkach biorących udział w warszawskim Programie „Lato w mieście 2020”
 2. Wybrane warsztaty (zaznaczone kolorem zielonym w kalendarzu zapisów) przeznaczone są dla indywidualnych uczestników w wieku od 6 do 18 lat zamieszkałych na terenie Warszawy (zgodnie z wytycznymi m. st. Warszawy: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-lato-w-miescie/warszawski-program-lato-w-miescie) . Osoby te przyjmowane są na warsztaty na podstawie zapisów poprzez formularz.
 3. Warsztaty prowadzone są w języku polskim.
 4. Laboratorium, w którym odbywają się warsztaty, nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Jeśli planowany jest udział osoby z niepełnosprawnościami w warsztatach, prosimy o wcześniejszy kontakt.

TERMIN I MIEJSCE WARSZTATÓW

 1. Warsztaty odbywają się w laboratorium BioCEN mieszczącym się w XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie, przy ulicy Grójeckiej 93.
 2. Informacja o miejscu organizowania warsztatów jest zawarta w formularzu zgłoszeniowym oraz na potwierdzeniu rezerwacji terminu warsztatów, a także na stronie: https://biocen.edu.pl/kontakt/
 3. Warsztaty są organizowane w terminie od 14 lipca do 7 sierpnia 2020 r.
 4. Warsztaty odbywają się w dni powszednie(od poniedziałku do piątku).

ZAPISY NA WARSZTATY I REZERWACJA TERMINÓW

 1. Zapisy na warsztaty odbywają się tylko i wyłącznie poprzez kalendarz zgłoszeń dostępny na stronie https://biocen.edu.pl/events/
 2. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń na warsztaty edukacyjne mailowo ani telefonicznie.
 3. Informacje o rozpoczęciu zapisów na warsztaty podawana są na stronie biocen.edu.plw Aktualnościach, na profilu BioCentrum Edukacji Naukowej na Facebooku oraz w mailingu skierowanym do placówek uczestniczących w programie „Lato w mieście 2020”.
 4. Każda placówka (w przypadku warsztatów dla grup zorganizowanych) i każdy uczestnik (w przypadku uczestników indywidualnych) ma prawo zarezerwować dowolną liczbę warsztatów spośród dostępnych w kalendarzu zapisów.
 5. W przypadku warsztatów dla grup zorganizowanych osoba dokonująca rezerwacji na warsztaty działa w imieniu placówki i przyjmuje do wiadomości, że z chwilą dokonania rezerwacji podejmuje zobowiązanie względem Organizatora.
 6. Po dokonaniu rezerwacji poprzez formularz, osoba dokonująca rezerwacji otrzyma automatyczne powiadomienie e-mail informujące o przyjęciu zgłoszenia. W okresie do 2 dni roboczych od dokonania rezerwacji Organizator przesyła e-mail potwierdzający termin warsztatów. Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji terminu na warsztaty jest e-mail od Organizatora o przyjęciu rezerwacji.
 7. Zapisanie grupy na warsztaty i rezerwacja terminu są jednoznaczne z zapoznaniem się przez opiekuna grupy/opiekuna nieletniego uczestnika z regulaminem warsztatów i jego pełną akceptacją.

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW

 1. Warsztaty trwają 1,5 godziny zegarowej dla wszystkich grup z wyjątkiem warsztatów „Brud i czystość w równowadze” dla indywidualnych starszych (12-18 lat) uczestników, które trwają od 2,5 do 3 godzin zegarowych.
 2. Godzina rozpoczęcia warsztatów jest podawana w potwierdzeniu rezerwacji oraz jest widoczna na kalendarzu zgłoszeń przy każdym terminie.

LICZBA UCZESTNIKÓW

 1. W związku z sytuacją epidemiologiczną i zasadami reżimu sanitarnego grupy przyjmowane na warsztaty mogą liczyć do 11 uczestników
 2. Minimalna liczba uczestników na warsztatach to 5 osób.
 3. W przypadku grup zorganizowanych dodatkowo w laboratorium BioCEN mogą przebywać opiekunowie grupy 1-2 osoby.

DANE, KTÓRE OBOWIĄZKOWO NALEŻY PODAĆ PRZY REJESTRACJI

 1. W przypadku grup zorganizowanych osoba upoważniona do dokonania rezerwacji warsztatów zobowiązana jest podczas zapisu poprzez formularz do podania następujących danych:
 • Imienia i nazwiska opiekuna
 • pełnej nazwy placówki
 • dokładnego adresu (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość)
 • numer telefonu kontaktowego
 • adres mailowy opiekuna grupy/osoby odpowiedzialnej za dokonanie rezerwacji

Rezerwacje nie zawierające powyższych informacji są automatycznie anulowane i nie będą uwzględniane.

 1. W przypadku uczestników indywidualnych osoba dokonująca rezerwacji warsztatów zobowiązana jest podczas zapisu poprzez formularz do podania następujących danych:
 • imienia i nazwiska uczestnika
 • wieku uczestnika
 • dokładnego adresu zamieszkania (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość)
 • numer telefonu kontaktowego opiekuna osoby nieletniej
 • adres mailowy osoby dokonującej rezerwacji

Rezerwacje nie zawierające powyższych informacji są automatycznie anulowane i nie będą uwzględniane.

ANULOWANIE REZERWACJI TERMINU / REZYGNACJA Z WARSZTATÓW

 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji terminu na warsztaty, placówka (nauczyciel lub inny pracownik rezerwujący termin) lub osoba dokująca indywidualnej rezerwacji zobowiązana jest do przekazania tej decyzji do Organizatora oficjalnie – drogą mailową (informacja przekazana telefonicznie nie stanowi podstawy do anulowania rezerwacji), na adres biocen@iimcb.gov.pl
 2. Informacja o rezygnacji z rezerwacji terminu na warsztaty musi być przekazana do Organizatora najpóźniej do godziny 12.00 w dniu roboczym poprzedzającym termin zarezerwowanych warsztatów.

PRZESYŁANIE LISTY UCZNIÓW I KOREKTA LICZBY ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW

 1. W przypadku grup zorganizowanych osoba odpowiedzialna za rezerwację warsztatów ze strony placówki zobowiązana jest do przesłania mailem na adres biocen@iimcb.gov.plkompletnej imiennej listy uczniów biorących udział w warsztatach oraz imię, nazwisko, telefon i adres mailowy opiekuna grupy. Lista powinna być przesłana najpóźniej 1 dzień roboczy przed planowanymi zajęciami.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. W przypadku grup zorganizowanych uczestnicy warsztatów pozostają przez cały czas ich trwania pod opieką nauczyciela/opiekuna, który ponosi odpowiedzialność za grupę przez cały czas trwania warsztatów.
 2. Grupy liczniejsze niż 11 uczestników + 2 osoby dorosłe nie będą dopuszczane do udziału w warsztatach
 3. W przypadku indywidualnych uczestników – pozostają oni pod opieką prowadzących zajęcia BioCEN, do których zaleceń muszą się BEZWZGLĘDNIE stosować. Prowadzący warsztaty w przypadku uczestników niestosujących się do zaleceń są upoważnieni do telefonicznego kontaktu z opiekunem osoby nieletniej. Opiekun nieletniego uczestnika warsztatów niestosującego się do zaleceń prowadzących warsztaty jest zobligowany do odebrania uczestnika. Takiemu uczestnikowi nie przysługuje dalszy udział w warsztatach.
 4. Organizator zapewnia każdorazowo przed rozpoczęciem warsztatu dezynfekcję wszystkich powierzchni w laboratorium
 5. Prowadzący warsztaty przez cały czas trwania warsztatów korzystają z masek.
 6. Zarówno opiekunowie grupy, jak i uczestnicy przez cały czas trwania warsztatów muszą mieć na sobie maski. Organizator – na miejscu, przed wejściem do laboratorium rozda jednorazowe maski uczestnikom zajęć. Opiekunowie są zobowiązani do posiadania własnej maski.
 7. Każdy z uczestników, jak i opiekunów jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk przed wejściem do laboratorium BioCEN.
 8. Zarówno uczestnicy warsztatów, jak i opiekunowie BEZWZGLĘDNIE muszą stosować się do zaleceń prowadzących warsztaty.
 9. Prowadzący wyznaczają uczestnikom i opiekunom miejsca w laboratorium – niedopuszczalne jest przesiadanie się i zmienianie otrzymanych miejsc – w szczególności zmniejszenie odległości między nimi – związanej z zasadami reżimu sanitarnego w związku z pandemią COVID-19.
 10. Nauczyciel/opiekun grupy/opiekun osoby nieletniej oraz placówka ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zachowanie uczestników podczas zajęć i ewentualne szkody przez nich spowodowane, w tym w szczególności zniszczenie wyposażenia laboratorium BioCEN, sprzętu, materiałów i odczynników.
 11. Zarówno uczestnicy warsztatów, jak i opiekunowie grupy zobowiązani są podczas pobytu na terenie laboratorium do przestrzegania zasad bezpieczeństwa zawartych w regulaminie pracowni (regulamin znajduje się w laboratorium). W szczególności zabronione jest spożywanie jedzenia i picia oraz żucie gum. Należy stosować się do zaleceń osób prowadzących warsztaty.
 12. Podczas warsztatów obowiązuje zakaz nagrywania / rejestrowania zajęć kamerami, tabletami, aparatami fotograficznymi etc.Dopuszczalne jest jedynie fotografowanie rezultatów doświadczeń – za zgodą prowadzących warsztaty i w wyznaczonym przez nich momencie.
 13. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa w laboratorium lub zachowania uniemożliwiającego prowadzenie warsztatów, osoby prowadzące mają prawo przerwać lub zakończyć warsztaty.
 14. Grupy biorące udział w warsztatach i przebywające na terenie XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie obowiązuje kulturalne zachowanie.
 15. W budynku XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie – w tym także w laboratorium BioCEN – obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów, innych wyrobów tytoniowych lub e-papierosów.

DOKUMENTOWANIE WARSZTATÓW

 1. Pracownicy oraz współpracownicy Fundacji BioEdukacji mają prawo do dokumentowania warsztatów i wykonywanie fotografii oraz nagrywanie krótkich filmików na potrzeby sprawozdań projektowych, sprawozdań z działalności Organizatora, w tym relacji na Facebooku i stronie www Organizatora.
 2. Opiekun osoby nieletniej, który nie wyraża zgody na wykonanie wyżej opisanej dokumentacji jest zobowiązany zgłosić ten fakt Organizatorowi.
 3. Przedstawiciel placówki, zapisując uczniów na warsztaty wyraża zgodę na wykonywanie wyżej opisanej dokumentacji.
 4. W szczególnych przypadkach (np. jeśli rodzice nie wyrazili zgody na dokumentację) opiekun grupy jest zobowiązany zgłosić ten fakt Organizatorowi.

KONTAKT

 1. W przypadku pytań bardzo prosimy o kontakt – e-mail biocen@iimcb.gov.pl