Synergia – wewnętrzne życie komórek

Niepowtarzalna okazja poznania tajemnic komórki!

Warsztaty te umożliwią uczestnikom ugruntowanie i pogłębienie wiedzy z takich dyscyplin jak: biologia molekularna, biochemia, biologia komórki, genetyka i fizjologia człowieka. Uczestnicy zdobędą wiedzę o molekularnych podstawach funkcjonowania jądra komórkowego, jako centralnego i nadrzędnego organellum kontrolującego wszystkie procesy zachodzące w komórce eukariotycznej. Poznają również doniosłą rolę mitochondriów dla prawidłowej fizjologii komórki jak i całego organizmu oraz ich udział w detoksykacji i metabolizowaniu trucizn. Dzięki zajęciom  dostrzegą efekt synergii we współdziałaniu poszczególnych kompartmentów cytologicznych (mitochondriów, cytoplazmy, błony komórkowej i jądra komórkowego) dla zminimalizowania negatywnego wpływu środowiska zewnętrznego i podtrzymania prawidłowej homeostazy komórki. Zrozumieją też, że wszystkie te procesy mają kapitalny wpływ na nasze zdrowie w życiu codziennym.

Uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie wykonać serię obserwacji mikroskopowych preparatów eukariotycznych w różnych etapach podziału komórki oraz wizualizację swoich własnych chromosomów metafazowych! Przeprowadzą również doświadczenie, w którym zbadają wpływ używek na upośledzenie procesów utleniania komórkowego w organizmach modelowych Tetrahymena thermophila i Saccharomyces cerevisae. Podczas zajęć uczniowie wykonają eksperyment mikroskopowy, dzięki któremu w zrozumieją związki między prawidłową fizjologią błony komórkowej i żywotnością komórek