REGULAMIN WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH

dla grup zorganizowanych

w Laboratorium BIOCENTRUM EDUKACJI NAUKOWEJ

w czasie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem biologicznych warsztatów edukacyjnych dla grup zorganizowanych w Laboratorium BioCEN, w dalszej części regulaminu zwanych w skrócie warsztatami jest Fundacja BioEdukacji i BioCentrum Edukacji Naukowej, w dalszej części regulaminu zwanych łącznie Organizatorem.
 2. Wszystkie materiały udostępniane i prezentowane podczas warsztatów stanowią własność intelektualną Organizatora. Powielanie ich, rozpowszechnianie i udostępnianie instytucjom i osobom trzecim jest zabronione.

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ WARSZTATY

 1. Warsztaty są przeznaczone tylko i wyłącznie dla grup zorganizowanych na poziomie szkół podstawowych (klasy 2-6), podstawowych klasy (7-8) i średnich, w dalszej części zwanych licealnymi.
 2. Zasady innych niż Warsztaty dla grup zorganizowanych wydarzeń organizowanych przez BioCentrum Edukacji Naukowej (w tym warsztatów dla osób dorosłych, dla nauczycieli, dla firm, warsztatów specjalnych, warsztatów w ramach projektów finansowanych z Biura Edukacji m. st. Warszawy, sympozjów, konferencji, pokazów) regulowane są innymi przepisami (w tym Regulaminem laboratorium BioCEN i oddzielnymi Umowami).
 3. Warsztaty są dostępne dla grup zorganizowanych z całej Polski (za wyjątkiem warsztatów dofinansowanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawa, oznaczonych jako warsztaty projektowe, które ze względów formalnych przeznaczone są tylko i wyłącznie dla szkół z Warszawy).
 4. Warsztaty prowadzone są w języku polskim. Zorganizowanie warsztatów w innym języku niż polski jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Organizatorem, dotyczy jedynie części dostępnych tematów i odbywa się na zasadach regulowanych oddzielnymi przepisami.
 5. Laboratorium, w którym odbywają się warsztaty, nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Jeśli planowany jest udział osoby z niepełnosprawnościami w warsztatach, prosimy o wcześniejszy kontakt.

TERMIN I MIEJSCE WARSZTATÓW

 1. Warsztaty odbywają się w laboratorium BioCEN mieszczącym się w XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie, przy ulicy Grójeckiej 93.
 2. Informacja o miejscu organizowania warsztatów jest zawarta w formularzu zgłoszeniowym, a także na stronie: https://biocen.edu.pl/kontakt/
 3. Warsztaty odbywają się w poniedziałki, środy i piątki w godzinach między 8:00 a 17:00.

ZAPISY NA WARSZTATY I REZERWACJA TERMINÓW

 1. Zapisy na warsztaty odbywają się obecnie (do odwołania) na drodze mailowej i telefonicznej, a na warsztaty przyjmowane są jedynie grupy, które miały zagwarantowany udział w okresie między 11 marca 2020 r. a 30 kwietnia 2020 r.
 2. Osoba dokonująca rezerwacji na warsztaty działa w imieniu szkoły/instytucji i przyjmuje do wiadomości, że z chwilą dokonania rezerwacji podejmuje zobowiązanie finansowe względem Organizatora.
 3. Zapisanie grupy na warsztaty są jednoznaczne z zapoznaniem się przez opiekuna grupy/opiekuna nieletniego uczestnika z regulaminem warsztatów i jego pełną akceptacją.

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW

 1. Warsztaty dla klas 2-6 szkół podstawowych i dla klas 7-8 szkół podstawowych trwają 2 zegarowe. Warsztaty dla szkół licealnych trwają 4 godziny zegarowe.
 2. W trakcie zajęć dla grup licealnych przewidziana jest jedna przerwa. W trakcie warsztatów dla szkół podstawowych przerwa może być zorganizowana na życzenie grupy (opiekun grupy powinien ustalić to z osobami prowadzącymi warsztaty przed rozpoczęciem zajęć).
 3. Godzina rozpoczęcia i zakończenia warsztatów jest podawana w potwierdzeniu rezerwacji.

LICZBA UCZESTNIKÓW

 1. W związku z sytuacją epidemiologiczną i zasadami reżimu sanitarnego grupy przyjmowane na warsztaty mogą liczyć do 12 uczestników
 2. Minimalna liczba uczestników na warsztatach to 5 osób.
 3. W przypadku grup zorganizowanych dodatkowo w laboratorium BioCEN mogą przebywać opiekunowie grupy 1-2 osoby.

DANE, KTÓRE OBOWIĄZKOWO NALEŻY PODAĆ PRZY REJESTRACJI

 1. W przypadku grup zorganizowanych osoba upoważniona do dokonania rezerwacji warsztatów zobowiązana jest podczas zapisu do podania następujących danych:
 • Imienia i nazwiska opiekuna
 • pełnej nazwy placówki
 • dokładnego adresu (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość)
 • numer telefonu kontaktowego
 • adres mailowy opiekuna grupy/osoby odpowiedzialnej za dokonanie rezerwacji

 

Rezerwacje nie zawierające powyższych informacji będą anulowane.

ANULOWANIE REZERWACJI TERMINU / REZYGNACJA Z WARSZTATÓW

 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji terminu na warsztaty, placówka (nauczyciel lub inny pracownik rezerwujący termin) lub osoba dokująca indywidualnej rezerwacji zobowiązana jest do przekazania tej decyzji do Organizatora oficjalnie – drogą mailową na adres biocen@iimcb.gov.pl.
 2. Tylko w przypadku rezygnacji z rezerwacji terminu na warsztaty związanej z zagrożeniem epidemiologicznym informacja o rezygnacji może być również przekazana na drodze telefonicznej na nr tel. +48 530 575 050 lub na jeden z numerów podanych na stronie www w zakładce: https://biocen.edu.pl/kontakt/
 3. Informacja o rezygnacji z rezerwacji terminu na warsztaty z powodów innych niż związanych z zagrożeniem epidemiologicznych musi być przekazana do Organizatora najpóźniej do godziny 12.00 w dniu roboczym poprzedzającym termin zarezerwowanych warsztatów.
 4. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia epidemiologicznego (np. wykrytego przypadku zachorowania na terenie placówki, w której odbywają się warsztaty) Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odwołania warsztatów. Odwołane warsztaty będą mogły być odrobione, jeśli pozwolą na to okoliczności związane z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

PRZESYŁANIE LISTY UCZNIÓW I KOREKTA LICZBY ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW

 1. W przypadku grup zorganizowanych osoba odpowiedzialna za rezerwację warsztatów ze strony placówki zobowiązana jest do przesłania mailem na adres biocen@iimcb.gov.plkompletnej imiennej listy uczniów biorących udział w warsztatach oraz imię, nazwisko, telefon i adres mailowy opiekuna grupy. Lista powinna być przesłana najpóźniej 1 dzień roboczy przed planowanymi zajęciami.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. W przypadku grup zorganizowanych uczestnicy warsztatów pozostają przez cały czas ich trwania pod opieką nauczyciela/opiekuna, który ponosi odpowiedzialność za grupę przez cały czas trwania warsztatów.
 2. Grupy liczniejsze niż 12 uczestników + 2 osoby dorosłe nie będą dopuszczane do udziału w warsztatach
 3. Organizator zapewnia każdorazowo przed rozpoczęciem warsztatu dezynfekcję wszystkich powierzchni w laboratorium
 4. Prowadzący warsztaty przez cały czas trwania warsztatów korzystają z masek.
 5. Zarówno opiekunowie grupy, jak i uczestnicy przez cały czas trwania warsztatów muszą mieć na sobie maski. Organizator – na miejscu, przed wejściem do laboratorium rozda jednorazowe maski uczestnikom zajęć. Opiekunowie są zobowiązani do posiadania własnej maski.
 6. Każdy z uczestników, jak i opiekunów jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk przed wejściem do laboratorium BioCEN.
 7. Organizator zapewnia uczestnikom odzież ochronną – fartuchy laboratoryjne, prane każdorazowo po warsztatach. Po zakończonych warsztatach uczestnicy są proszeni o odłożenie fartuchów w miejsce wskazane przez koordynator laboratorium, z którego trafią one do prania. Prosimy o nieodwieszanie fartuchów do szafy!
 8. Zarówno uczestnicy warsztatów, jak i opiekunowie BEZWZGLĘDNIE muszą stosować się do zaleceń prowadzących warsztaty.
 9. Prowadzący wyznaczają uczestnikom i opiekunom miejsca w laboratorium – niedopuszczalne jest przesiadanie się i zmienianie otrzymanych miejsc – w szczególności zmniejszenie odległości między nimi – związanej z zasadami reżimu sanitarnego w związku z pandemią COVID-19. Każdy z uczestników pracuje indywidualnie.
 10. Opiekun grupy przed rozpoczęciem warsztatów jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia w związku z udziałem w warsztatach laboratoryjnych grupy będącej pod jego/jej opieką w czasie trwania epidemii COVID-19. Grupy, których opiekun nie podpisze w/w oświadczenia nie będą wpuszczane na warsztaty.
 11. Nauczyciel/opiekun grupy/opiekun osoby nieletniej oraz placówka ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zachowanie uczestników podczas zajęć i ewentualne szkody przez nich spowodowane, w tym w szczególności zniszczenie wyposażenia laboratorium BioCEN, sprzętu, materiałów i odczynników.
 12. Zarówno uczestnicy warsztatów, jak i opiekunowie grupy zobowiązani są podczas pobytu na terenie laboratorium do przestrzegania zasad bezpieczeństwa zawartych w regulaminie pracowni (regulamin znajduje się w laboratorium). W szczególności zabronione jest spożywanie jedzenia i picia oraz żucie gum. Należy stosować się do zaleceń osób prowadzących warsztaty.
 13. Zarówno uczestników warsztatów, jak i opiekunów grup biorących udział w warsztatach na terenie XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie obowiązuje zakaz przebywania w innych miejscach niż przypisane BioCentrum Edukacji Naukowej, t.j. korytarz i schody prowadzące do szatni BioCEN, szatnia BioCEN, laboratorium BioCEN, droga do toalet i toalety na parterze.
 14. Podczas warsztatów obowiązuje zakaz nagrywania / rejestrowania zajęć kamerami, tabletami, aparatami fotograficznymi etc.Dopuszczalne jest jedynie fotografowanie rezultatów doświadczeń – za zgodą prowadzących warsztaty i w wyznaczonym przez nich momencie.
 15. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa w laboratorium lub zachowania uniemożliwiającego prowadzenie warsztatów, osoby prowadzące mają prawo przerwać lub zakończyć warsztaty.
 16. Grupy biorące udział w warsztatach i przebywające na terenie XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie obowiązuje kulturalne zachowanie.
 17. W budynku XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie – w tym także w laboratorium BioCEN – obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów, innych wyrobów tytoniowych lub e-papierosów.

 

DOKUMENTOWANIE WARSZTATÓW

 1. Pracownicy oraz współpracownicy Fundacji BioEdukacji mają prawo do dokumentowania warsztatów i wykonywanie fotografii oraz nagrywanie krótkich filmików na potrzeby sprawozdań projektowych, sprawozdań z działalności Organizatora, w tym relacji na Facebooku i stronie www Organizatora.
 2. Przedstawiciel placówki, zapisując uczniów na warsztaty wyraża zgodę na wykonywanie wyżej opisanej dokumentacji.
 3. W szczególnych przypadkach (np. jeśli rodzice nie wyrazili zgody na dokumentację) opiekun grupy jest zobowiązany zgłosić ten fakt Organizatorowi.

KONTAKT

 1. W przypadku pytań bardzo prosimy o kontakt – e-mail biocen@iimcb.gov.pl