Regulamin warsztatów BioCentrum Edukacji Naukowej

REGULAMIN WARSZTATÓW

BIOCENTRUM EDUKACJI NAUKOWEJ 2019

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem biologicznych warsztatów edukacyjnych jest Fundacja BioEdukacji i BioCentrum Edukacji Naukowej.

 2. Wszystkie materiały udostępniane i prezentowane podczas warsztatów stanowią własność intelektualną Fundacji BioEdukacji i BioCentrum Edukacji Naukowej. Powielanie ich, rozpowszechnianie i udostępnianie instytucjom i osobom trzecim jest zabronione.

 3. Laboratorium, w którym odbywają się warsztaty, nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ WARSZTATY

 1. Warsztaty są przeznaczone dla szkół podstawowych (klasy 2-8) i licealnych.

 2. We wszystkich warsztatach może brać udział każda szkoła z Polski (za wyjątkiem warsztatów dofinansowanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawa, oznaczonych jako warsztaty projektowe, które ze względów formalnych przeznaczone są tylko i wyłącznie dla szkół z Warszawy).

 3. Warsztaty przeznaczone są tylko i wyłącznie dla grup zorganizowanych.

 4. Nie organizujemy warsztatów dla osób indywidualnych.

 5. Nie ma możliwości dołączenia do warsztatów przeznaczonych dla grupy zorganizowanej dodatkowej, obcej osoby indywidualnej, jako kolejnego uczestnika warsztatów.

TERMIN I MIEJSCE WARSZTATÓW

 1. Biologiczne warsztaty edukacyjne organizowane przez Fundację BioEdukacji i BioCentrum Edukacji Naukowej odbywają się w laboratorium BioCEN w XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie, przy ulicy Grójeckiej 93.

 2. Informacja o miejscu organizowania warsztatów jest zawarta w formularzu zgłoszeniowym oraz na potwierdzeniu rezerwacji terminu warsztatów. Informacja o lokalizacji laboratorium BioCentrum Edukacji Naukowej dostępna jest na także stronie http://www.21lo.waw.pl/pl/dojazd.html

 3. Warsztaty dla grup szkolnych są organizowane w ciągu roku szkolnego – od września do czerwca.

 4. Warsztaty odbywają się w dni powszednie (od poniedziałku do piątku). W pozostałe dni (sobota – niedziela) zorganizowanie warsztatów możliwe jest w ramach indywidualnego zamówienia ze strony szkoły lub instytucji.

 5. Kalendarz warsztatów dostępny jest na stronie www.biocen.edu.pl

OBOWIĄZEK ZACHOWANIA CISZY NA TERENIE XXI LO IM. H. KOŁŁĄTAJA

 1. Grupy biorące udział w warsztatach i przebywające na terenie XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie obowiązuje kulturalne zachowanie i bezwzględne przestrzeganie ciszy ze względu na lekcje, jakie odbywają się w sąsiadujących salach.

 2. Grupy oczekujące na warsztaty oraz opuszczające laboratorium w trakcie przerwy lub po warsztatach nie mogą w żaden sposób zakłócać prowadzenia lekcji w XXI LO im. H. Kołłątaja.

 3. Grupy zakłócające ciszę i przeszkadzające szkole w prowadzeniu lekcji będą proszone o opuszczenie budynku.

 4. Za utrzymanie dyscypliny oraz przestrzeganie przez grupę obowiązku zachowania ciszy odpowiedzialni są opiekunowie grup.

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW

 1. Warsztaty dla klas 2-6 szkół podstawowych trwają około 1,5-2 godzin zegarowych. Warsztaty dla klas 7-8 szkół podstawowych trwają około 2 – 2, 5 godzin zegarowych. Warsztaty dla szkół licealnych trwają około 4-5 godzin zegarowych. Czas trwania warsztatów jest zależny od liczebności grupy i tempa pracy uczniów.

 2. W trakcie zajęć dla grup licealnych przewidziana jest jedna przerwa. W trakcie warsztatów dla szkół podstawowych przerwa może być zorganizowana na życzenie grupy (opiekun grupy powinien ustalić to z osobami prowadzącymi warsztaty przed rozpoczęciem zajęć).

 3. Godzina rozpoczęcia i zakończenia warsztatów jest podawana w potwierdzeniu rezerwacji oraz jest widoczna na kalendarzu zgłoszeń przy każdym terminie.

TEMATY WARSZTATÓW

 1. Wszystkie tematy warsztatów oraz ich opisy dostępne są na stronie www.biocen.edu.pl

 2. Przy każdym temacie umieszczony jest krótki opis zajęć oraz dodatkowo jest zaznaczony preferowany wiek uczestników, koszt warsztatów, czas trwania warsztatów oraz informacja na temat liczby uczestników.

 3. Temat warsztatów wybiera nauczyciel podczas rezerwacji terminu warsztatów.

 4. Jedyne warsztaty, których temat jest narzucony odgórnie, to „Biotechnologia przeciwciał w klinice” oraz „Histologia zwierząt, embriologia i komórki macierzyste” oraz warsztaty realizowane w ramach dofinansowanych projektów. W takich przypadkach temat jest wyraźnie podany przy konkretnej dacie i nie ma możliwości wyboru innego tematu, ani też zmiany tematu.

 5. Temat warsztatów może zostać zmieniony w ciągu 2 tygodni od dokonania rezerwacji terminu, jednak nie później niż 2 tygodnie przed planowanymi zajęciami (nie dotyczy to warsztatów z tematem narzuconym odgórnie – realizowanych w ramach konkretnych projektów). Prośbę o zmianę tematu nauczyciel zobowiązany jest wysłać mailowo – na adres biocen@iimcb.gov.pl – z dokładnym zaznaczeniem, o który warsztat chodzi. Zmiana tematu musi zostać zatwierdzona i potwierdzona mailowo przez koordynatora warsztatów BioCEN.

KWALIFIKOWANIE SZKÓŁ DO UDZIAŁU W PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH PRZEZ M.ST.WARSZAWA

 1. W przypadku otrzymania przez Fundację BioEdukacji dofinansowania na realizację projektów edukacyjnych ze strony m.st. Warszawa – część warsztatów prowadzonych w ciągu roku szkolnego – odbywa się w ramach realizacji tych projektów.

 2. W projektach dofinansowanych przez m.st. Warszawa mogą brać udział tylko i wyłącznie szkoły z Warszawy (podstawowe i licealne).

 3. Koszt udziału w warsztatach projektowych wynosi 5 zł od ucznia – dotyczy to uczniów na wszystkich etapach edukacji.

 4. Grupa zakwalifikowana do projektu nie może być mniejsza niż 20 uczniów.

 5. O zakwalifikowaniu grupy do projektu decyduje Zespół BioCentrum Edukacji Naukowej i Zarząd Fundacji BioEdukacji.

 6. Na zakwalifikowanie szkoły do projektu ma wpływ – zachowanie uczniów podczas warsztatów, zainteresowanie warsztatami, liczebność grupy, historia dotychczasowej współpracy (udział w projektach w ubiegłych latach i sposób ich wykorzystania, liczebność grup projektowych w ubiegłych latach, stosunek liczby uczniów zgłoszonych na warsztaty do liczby osób realnie uczestniczących w zajęciach, rezygnowanie z terminów na warsztaty, etc.).

 7. Zakwalifikowanie grupy do projektu ma charakter uznaniowy i stanowi nagrodę za wzorowy udział w warsztatach i wzorową współpracę z Fundacją BioEdukacji.

 8. Informację o zakwalifikowaniu grupy do projektu Zespół BioCentrum Edukacji Naukowej przekazuje opiekunowi grupy pod koniec warsztatów – wtedy również następuje ostateczne rozliczenie finansowe za udział uczniów w zajęciach.

 9. Liczba warsztatów zorganizowanych w ramach realizacji projektów dofinansowanych przez m.st. Warszawa jest ograniczona wysokością otrzymanej dotacji i ściśle określona w umowie podpisanej przez Fundację BioEdukacji z m.st. Warszwa.

 10. Ze względu na ograniczenia finansowe wynikające z wysokości otrzymanej dotacji Fundacja BioEdukacji nie może zagwarantować udziału w projektach wszystkim szkołom spełniającym kryteria wymienione w pkt. 27.

LICZBA UCZESTNIKÓW

 1. Grupa minimalna w przypadku szkół podstawowych i licealnych to 24 osoby.

 2. Grupa maksymalna w przypadku szkół podstawowych i licealnych to 30 osób.

 3. Ze względu na powierzchnię i warunki laboratorium nie ma możliwości przyjęcia na warsztaty grupy powyżej określonej grupy maksymalnej. W przypadku przyprowadzenia przez nauczyciela na warsztaty grupy powyżej maksymalnej liczby osób, na zajęcia zostanie wpuszczona grupa maksymalna (odpowiednia dla danego poziomu nauczania), natomiast pozostałe osoby nie mają możliwości wzięcia udziału w zajęciach.

 4. Na warsztaty realizowane w ramach projektów dofinansowanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawa przyjmujemy tylko i wyłącznie grupy składające się przynajmniej z 20 uczniów. Grupy składające się z 19 uczniów lub mniej, nie będą zakwalifikowane do projektu.

 5. Grupy uczniów zapisane na warsztaty realizowane w ramach projektów dofinansowanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawa, które składać się będą z mniej niż 20 uczniów, będą automatycznie wykluczane z projektów. Takie grupy, których liczba uczestników wynosi od 1 do 19 uczniów, będą zobowiązane do pokrycia pełnych kosztów warsztatów, zgodnie z zasadami i cennikiem podanym w części „Koszty i forma i płatności”.

KOSZTY I FORMA PŁATNOŚCI

 1. Koszt jednostkowy za udział w poszczególnych warsztatach wynosi:

WARSZTATY DLA LICEUM

 • Histologia zwierząt, embriologia i komórki macierzyste – 50,00 zł/uczeń

 • Bakterie – niewidoczni wrogowie i sojusznicy – 40,00 zł/uczeń

 • Zbadaj swój dna – 35,00 zł/uczeń

 • Synergia – wewnętrzne życie komórek – 35,00 zł/uczeń

 • Superstruktury komórkowe – 35,00 zł/uczeń

 • Na tropach białek – 40,00 zł/uczeń

 • Biotechnologia przeciwciał w klinice – 55,00 zł/uczeń

WARSZTATY DLA KLAS 7-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Świat enzymów – 30,00 zł/uczeń

 • Na tropach DNA – 30,00 zł/uczeń

 • Miejsce zbrodni – kryminalne zagadki BioCEN – 30,00 zł/uczeń
 • Drożdże – żywe mikrofabryki – 25,00 zł/uczeń

 • Czy wiesz, co jesz? – 25,00 zł/uczeń

 • Brud i czystość w równowadze – 25,00 zł/uczeń

WARSZTATY DLA KLAS 2-6 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 • Zobacz DNA – 20,00 zł/uczeń

 • Czysta woda zdrowia doda  – 25,00 zł/uczeń
 • Tajemnice jedzenia – 25,00 zł/uczeń

 • Kwaśne – niekwaśne – 25,00 zł/uczeń

 • Zielone fabryki słodyczy – 25,00 zł/uczeń

 • Tajemnice fluorescencji – 25,00 zł/uczeń

 • Świat kolorów – 25,00 zł/uczeń

 • Co się lepi, a co pływa? – 25,00 zł/uczeń

 • Jak oszukać oko? – 20,00 zł/uczeń

 • Eko-życie to nic trudnego – 25 zł / uczeń

 • Dlaczego nartnik pływa? – 25,00 zł/uczeń

 • Brud i czystość w równowadze – 25,00 zł  /uczeń

 • Detektywi w laboratorium – 30,00 zł / uczeń
 1. Koszt zajęć dla szkół podstawowych klasy 2-6 – dla grupy uczniów nieprzekraczającej 24 osób – wynosi:

 • 480,00 zł (warsztaty „Zobacz DNA” oraz „Jak oszukać oko?”)

 • 600,00 zł (warsztaty „Tajemnice jedzenia”, „Kwaśne – niekwaśne”, „Zielone fabryki słodyczy”, „Ile cukru jest w roślinach?”, „Tajemnice fluorescencji”, „Jak powstaje kolor?”, „Świat kolorów”, „Co się lepi, a co pływa?”, „Świat substancji”, „Dlaczego nartnik pływa?”, „Brud i czystość w równowadze?”)

Udział każdej dodatkowej osoby wynosi:

 • 20 zł (warsztaty „Zobacz DNA” oraz „Jak oszukać oko?”)

 • 25,00 zł (warsztaty „Tajemnice jedzenia”, „Kwaśne – niekwaśne”, „Zielone fabryki słodyczy”, „Ile cukru jest w roślinach?”, „Tajemnice fluorescencji”, „Jak powstaje kolor?”, „Świat kolorów”, „Co się lepi, a co pływa?”, „Świat substancji”, „Dlaczego nartnik pływa?”, „Brud i czystość w równowadze?”)

 1. Całkowity koszt warsztatów dla szkół podstawowych jest obliczany na podstawie listy uczniów przesłanej przez opiekuna grupy. Liczba uczniów biorących udział w warsztatach może zostać skorygowana najpóźniej 2 dni robocze przed terminem warsztatów – zmianę liczby uczniów w grupie zapisanej na warsztaty należy zgłosić mailowo na adres biocen@iimcb.gov.pl . W przypadku udziału w warsztatach mniejszej liczby uczniów niż zgłoszona, szkoła jest zobowiązana pokryć koszty osób nieobecnych, co związane jest z wydatkami poniesionymi przez Fundację BioEdukacji na zakup i przygotowanie niezbędnych odczynników i materiałów (np. w sytuacji, gdy na liście zgłoszonych jest 30 osób, a w warsztatach uczestniczą 24 osoby i zmiana nie zostanie zgłoszona najpóźniej 2 dni robocze przed warsztatami – całkowity kosz warsztatów wynosi 30 x 20,00 zł = 600,00 zł lub 30 x 25,00 zł = 750 zł – w zależności od tematu) . W przypadku kiedy zostanie zgłoszona grupa np. 26 uczniów, zaś w warsztatach będzie brało udział 28 uczniów – całkowity koszt warsztatów wynosi 28 x 20,00 zł = 560,00 zł lub 28 x 25,00 zł = 700,00 zł – w zależności od tematu.

 2. Koszt zajęć dla szkół podstawowych klasy 7-8 – dla grupy uczniów nieprzekraczającej 24 osób – wynosi:

 • 600,00 zł (warsztaty „Drożdże – żywe mikrofabryki”, „Czy wiesz, co jesz?” oraz „Brud i czystość w równowadze”)

 • 720,00 zł (warsztaty „Na tropach DNA” oraz „Enzymy”).

Udział każdej dodatkowej osoby wynosi:

 • 25 zł (warsztaty „Drożdże – żywe mikrofabryki”, „Czy wiesz, co jesz?” oraz „Brud i czystość w równowadze”)

 • 30,00 zł warsztaty „Na tropach DNA” oraz „Enzymy”).

Grupa nie może liczyć więcej niż 30 uczniów.

 1. Całkowity koszt warsztatów dla szkół podstawowych klasy 7-8 jest obliczany na podstawie listy uczniów przesłanej przez opiekuna grupy. Liczba uczniów biorących udział w warsztatach może zostać skorygowana najpóźniej 2 dni robocze przed terminem warsztatów – zmianę liczby uczniów w grupie zapisanej na warsztaty należy zgłosić mailowo na adres biocen@iimcb.gov.pl . W przypadku udziału w warsztatach mniejszej liczby uczniów niż zgłoszona, szkoła jest zobowiązana pokryć koszty osób nieobecnych, co związane jest z wydatkami poniesionymi przez Fundację BioEdukacji na zakup i przygotowanie niezbędnych odczynników i materiałów (np. w sytuacji, gdy na liście zgłoszonych jest 30 osób, a w warsztatach uczestniczą 24 osoby i zmiana nie zostanie zgłoszona najpóźniej 2 dni robocze przed warsztatami – całkowity kosz warsztatów wynosi 30 x 25,00 zł = 750,00 zł lub 30 x 30,00 zł = 900,00 zł – w zależności od tematu) . W przypadku kiedy zostanie zgłoszona grupa np. 26 uczniów, zaś w warsztatach będzie brało udział 28 uczniów – całkowity koszt warsztatów wynosi 28 x 25,00 zł = 700,00 zł lub 28 x 30,00 zł = 840,00 zł – w zależności od tematu.

 2. Koszt zajęć dla szkół licealnych – dla grupy uczniów nieprzekraczającej 24 osób – wynosi:

 • 840,00 zł (warsztaty „Zbadaj swój DNA”, „Synergia – wewnętrzne życie komórek” i „Superstruktury komórkowe”)

 • 960,00 zł (warsztaty „Bakterie – niewidoczni wrogowie i sojusznicy” oraz „Na tropach białek”)

 • 1200,00 zł (warsztaty „Histologia zwierząt, embriologia i komórki macierzyste”)

 • 1320,00 zł (warsztaty „Biotechnologia przeciwciał w klinice”)

Udział każdej dodatkowej osoby wynosi:

 • 35,00 zł (warsztaty „Zbadaj swój DNA”, „Synergia – wewnętrzne życie komórek” i „Superstruktury komórkowe”)

 • 40,00 zł (warsztaty „Bakterie – niewidoczni wrogowie i sojusznicy” oraz „Na tropach białek”)

 • 50,00 zł (warsztaty „Histologia zwierząt, embriologia i komórki macierzyste”)

 • 55,00 zł (warsztaty „Biotechnologia przeciwciał w klinice”)

Grupa nie może liczyć więcej niż 30 uczniów.

 1. Całkowity koszt warsztatów dla szkół licealnych jest obliczany na podstawie listy uczniów przesłanej przez opiekuna grupy. Liczba uczniów biorących udział w warsztatach może zostać skorygowana najpóźniej 2 dni robocze przed terminem warsztatów – zmianę liczby uczniów w grupie zapisanej na warsztaty należy zgłosić mailowo na adres biocen@iimcb.gov.pl . W przypadku udziału w warsztatach mniejszej liczby uczniów niż zgłoszona, szkoła jest zobowiązana pokryć koszty osób nieobecnych, co związane jest z wydatkami poniesionymi przez Fundację BioEdukacji na zakup i przygotowanie niezbędnych odczynników i materiałów (np. w sytuacji, gdy na liście zgłoszonych jest 30 osób, a w warsztatach uczestniczą 24 osoby i zmiana nie zostanie zgłoszona najpóźniej 2 dni robocze przed warsztatami – całkowity kosz warsztatów wynosi 30 x 30,00 zł = 900,00 zł lub 30 x 35,00 zł = 1050,00 zł – w zależności od tematu) .

 2. Koszt udziału uczniów w poszczególnych warsztatach jest podany także na naszej stronie www.biocen.edu.pl –przy szczegółowym opisie każdego tematu. Ponadto koszt ten jest podany indywidualnie dla każdego tematu podczas rejestracji.

 3. Koszt udziału w warsztatach projektowych dofinansowanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawa przeznaczonych dla uczniów warszawskich szkół podstawowych i licealnych wynosi 5 zł od ucznia. Grupy biorące udział w warsztatach projektowych nie mogą być mniejsze niż 20 osób. Grupy te – w przeciwieństwie do grup nie projektowych, ze względu na procedury projektowe i formalności związane z rozliczaniem projektów – ponoszą koszt udziału w warsztatach takiej liczby uczniów, jaka faktycznie uczestniczyła w zajęciach.

 4. Nauczyciele oraz opiekunowie grup nie ponoszą kosztów za pobyt na terenie laboratorium podczas warsztatów.

 5. Płatność za warsztaty (za wyjątkiem tematów „Biotechnologia przeciwciał w klinice” oraz „Histologia zwierząt, embriologia i komórki macierzyste”) regulowana jest w dwóch etapach:

opłata rejestracyjna w wysokości 100,00 zł – jako przedpłata – w formie przelewu bankowego na podstawie rachunku wystawionego przez Fundację BioEdukacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania oficjalnego potwierdzenia o dokonaniu rezerwacji terminu na warsztaty i otrzymania rachunku wystawionego przez Fundację BioEdukacji;

– pozostała kwota – w formie gotówki – w dniu warsztatów, płatne w siedzibie Fundacji BioEdukacji.

 1. W przypadku warsztatów projektowych płatność za warsztaty regulowana jest w dwóch etapach:

opłata rejestracyjna w wysokości 100,00 zł – jako przedpłata – w formie przelewu bankowego na podstawie rachunku wystawionego przez Fundację BioEdukacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania oficjalnego potwierdzenia o dokonaniu rezerwacji terminu na warsztaty i otrzymania rachunku wystawionego przez Fundację BioEdukacji;

– pozostała kwota – w formie gotówki – w dniu warsztatów, płatne w siedzibie Fundacji BioEdukacji.

 1. Płatność za warsztaty z tematu „Histologia zwierząt, embriologia i komórki macierzyste” regulowana jest w dwóch etapach:

opłata rejestracyjna w wysokości 1.200,00 zł (równowartość udziału grupy minimalnej w warsztatach) – jako przedpłata – w formie przelewu bankowego na podstawie rachunku wystawionego przez Fundację BioEdukacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania oficjalnego potwierdzenia o dokonaniu rezerwacji terminu na warsztaty i otrzymania rachunku wystawionego przez Fundację BioEdukacji; opłata rejestracyjna za udział w tych warsztatach nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji grupy z warsztatów.

– pozostała kwota, w przypadku udziału grupy 25-30 osobowej – w formie gotówki – w dniu warsztatów, płatne w siedzibie Fundacji BioEdukacji.

 1. Płatność za warsztaty z tematu „Biotechnologia przeciwciał w klinice” regulowana jest w dwóch etapach:

opłata rejestracyjna w wysokości 1.320,00 zł (równowartość udziału grupy minimalnej w warsztatach) – jako przedpłata – w formie przelewu bankowego na podstawie rachunku wystawionego przez Fundację BioEdukacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania oficjalnego potwierdzenia o dokonaniu rezerwacji terminu na warsztaty i otrzymania rachunku wystawionego przez Fundację BioEdukacji; opłata rejestracyjna za udział w tych warsztatach nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji grupy z warsztatów.

– pozostała kwota, w przypadku udziału grupy 25-30 osobowej – w formie gotówki – w dniu warsztatów, płatne w siedzibie Fundacji BioEdukacji.

 

 1. (usunięty)

 1. Płatność za warsztaty – na życzenie szkoły lub Fundacji BioEdukacji – może być w całości dokonana w formie przelewu bankowego, jako przedpłata.

 2. Szkoły ani nauczyciele nie dokonują żadnych wpłat na konto Fundacji BioEdukacji przed otrzymaniem rachunku wystawionego przez Fundację BioEdukacji – jedynie taki rachunek stanowi podstawę do dokonania jakiejkolwiek wpłaty.

 3. Szkoła (nauczyciel lub inny pracownik szkoły upoważniony przez szkołę do rezerwacji warsztatów) może dokonać wpłaty na konto Fundacji BioEdukacji z tytułu rezerwacji warsztatów tylko i wyłącznie po otrzymaniu oficjalnego potwierdzenia rezerwacji terminu oraz rachunku w formie pliku pdf.

 4. Wszelkie wpłaty dokonane samowolnie, bez porozumienia z Fundacją BioEdukacji i przed otrzymaniem potwierdzenia rezerwacji warsztatów i bez rachunku wystawionego przez Fundację BioEdukacji, będą zwracane na konto zleceniodawcy przelewu i nie będą stanowiły gwarancji rezerwacji terminu na warsztaty.

 5. W tytule przelewu za warsztaty obligatoryjnie musi zostać podany nr rachunku (dokumentu) wystawionego przez Fundację BioEdukacji, który stanowi podstawę księgową do dokonania operacji finansowej.

 6. W przypadku nie otrzymania od szkoły – w wyznaczonym terminie – przelewu, za zarezerwowany termin warsztatów, Fundacja BioEdukacji ma prawo do anulowania rezerwacji i przyjęcia na dany termin zgłoszenia od innej szkoły. O anulowaniu rezerwacji szkoła lub nauczyciel dokonujący rezerwacji zostanie poinformowany mailowo, na adres podany w zgłoszeniu.

 7. Nie uregulowanie przez szkołę lub osobę prywatną wymienioną w zgłoszeniu rejestracyjnym rachunku za rezerwację terminu na warsztaty laboratoryjne BioCen nie jest jednoznaczne z rezygnacją z warsztatów. Rezygnacji dokonuje się wyłącznie pisemnie – zgodnie z pkt 70 Regulaminu.

DANE, KTÓRE OBOWIĄZKOWO NALEŻY PODAĆ PRZY REJESTRACJI

 1. Szkoła (nauczyciel lub inny pracownik szkoły upoważniony przez szkołę do dokonania rezerwacji warsztatów) zobowiązana jest podczas dokonywania rezerwacji terminu na warsztaty, do podania danych niezbędnych do wystawienia rachunku:

 • pełnej nazwy szkoły (lub instytucji finansującej warsztaty)

 • dokładnego adresu (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość)

 • poprawnego numeru NIP

jak również:

 • nazwę szkoły biorącej udział w warsztatach

 • adres szkoły

 • numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy osoby odpowiedzialnej za organizację warsztatów ze strony szkoły, w celu ewentualnej weryfikacji zgłoszenia.

Rezerwacje nie zawierające powyższych informacji nie są uwzględniane i są automatycznie anulowane.

 1. W przypadku podania – podczas rezerwacji terminu warsztatów – niepoprawnych danych szkoły (lub innej instytucji finansującej warsztaty) do rachunku, do kosztu warsztatów doliczana będzie kwota 30,00 zł na poczet opłat związanych z naniesieniem korekt w dokumentacji księgowej.

REZERWACJA TERMINÓW I POTWIERDZENIE REZERWACJI

 1. Rezerwacja terminów i zapisy na warsztaty dla szkół odbywają się tylko i wyłącznie poprzez kalendarz zgłoszeń na stronie www.biocen.edu.pl

 2. Rezerwacji terminu na warsztaty dla szkół mogą dokonywać wyłącznie nauczyciele lub pracownicy szkół zainteresowanych udziałem w warsztatach.

 3. BioCentrum Edukacji Naukowej i Fundacja BioEdukacji nie przyjmuje zgłoszeń na warsztaty dla szkół mailowo ani telefonicznie.

 4. Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji terminu na warsztaty jest e-mail z biura BioCEN o przyjęciu zgłoszenia.

 5. Każda szkoła ma prawo uczestniczyć w dowolnej liczbie warsztatów nie projektowych w ciągu roku szkolnego.

 6. Ze względu na ograniczoną liczbę warsztatów dofinansowanych, udział szkół w projektach jest limitowany. O liczbie warsztatów projektowych, realizowanych w ramach projektów dofinansowanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawa, jakie zostaną przyznane danej szkole, decyduje koordynator projektów ze strony Fundacji BioEdukacji – jest ona uzależniona od liczby wszystkich szkół zainteresowanych udziałem w projektach.

 7. Zapisanie grupy na warsztaty i rezerwacja terminu są jednoznaczne z zapoznaniem się przez opiekuna grupy z regulaminem warsztatów i jego pełną akceptacją.

 8. Rezerwacji terminu na warsztaty można dokonać przez cały rok szkolny – informacje o wolnych terminach są widoczne na kalendarzu zgłoszeń na stronie www.biocen.edu.pl

 9. Grafik warsztatów układany jest 4 razy w roku. We wrześniu podawane są terminy warsztatów na wrzesień i październik. W październiku podawane są terminy na listopad i grudzień. W grudniu podawane są terminy warsztatów na styczeń, luty i marzec. W marcu podawane są terminy warsztatów na kwiecień, maj i czerwiec.

 10. Informacje o rozpoczęciu zapisów na warsztaty podawana jest na stronie www.biocen.edu.pl oraz dodatkowo na profilu BioCentrum Edukacji Naukowej na Facebooku i w newsletterze. Odbiorcą newslettera może być każda osoba zainteresowana działalnością BioCentrum Edukacji Naukowej – newsletter można zamówić poprzez stronę www.biocen.edu.pl – „Zamów newsletter”.

ANULOWANIE REZERWACJI TERMINU / REZYGNACJA Z WARSZTATÓW

 1. Szkoła ma prawo do anulowania rezerwacji warsztatów.

 • W przypadku anulowania rezerwacji warsztatów 4 tygodnie przed planowanymi zajęciami (lub dłużej), Fundacja BioEdukacji zwraca w całości opłatę rejestracyjną (lub pełen koszt warsztatów w przypadku całkowitej przedpłaty), jaką poniosła szkoła za rezerwację terminu na warsztaty.

 • W przypadku anulowania rezerwacji warsztatów 2-4 tygodni przed planowanymi zajęciami, Fundacja BioEdukacji zwraca w 50% opłaty rejestracyjnej (lub 50% pełnego kosztu warsztatów w przypadku całkowitej przedpłaty), jaką poniosła szkoła za rezerwację terminu na warsztaty.

 • W przypadku anulowania rezerwacji warsztatów 2 tygodnie (lub krócej) przed planowanymi zajęciami, Fundacja BioEdukacji nie zwraca żadnych opłat, jakie poniosła szkoła za rezerwację terminu na warsztaty.

 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji terminu na warsztaty, szkoła (nauczyciel lub inny pracownik szkoły rezerwujący termin) zobowiązana jest do przekazania tej decyzji do BioCentrum Edukacji Naukowej oficjalnie – drogą mailową (informacja przekazana telefonicznie nie stanowi podstawy do anulowania rezerwacji), na adres biocen@iimcb.gov.pl .

 2. W przypadku rezygnacji z terminu na warsztaty, wpłacona przez szkołę kwota 100,00 zł – lub 1.200,00 zł w przypadku warsztatów „Histologia zwierząt, embriologia i komórki macierzyste” – (opłata rejestracyjna), nie jest zaliczana na poczet kolejnej rezerwacji lub warsztatów odbywających się w innym terminie.

 3. Informacja o rezygnacji z rezerwacji terminu na warsztaty powinna być przekazana do BioCentrum Edukacji Naukowej najpóźniej do godziny 12.00 w dniu roboczym poprzedzającym termin zarezerwowanych warsztatów.

 4. W przypadku wysłania informacji o rezygnacji z warsztatów przez szkołę (nauczyciela lub innego pracownika szkoły dokonującego rezerwacji) po godz. 12.00 w dniu poprzedzającym warsztaty lub w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) bezpośrednio przed terminem warsztatów – Fundacja BioEdukacji obciąży szkołę pełnymi kosztami warsztatów w wysokości grupy minimalnej (minimalna liczba uczestników dla danej grupy razy jednostkowy koszt udziału w warsztatach).

 5. W przypadku nie stawienia się grupy na zarezerwowane zajęcia bez wcześniejszego uprzedzenia w terminie podanym w pkt. 41. Fundacja BioEdukacji obciąży szkołę, która dokonała rezerwacji na ten termin, pełnymi kosztami warsztatów w wysokości grupy minimalnej (minimalna liczba uczestników dla danej grupy razy jednostkowy koszt udziału w warsztatach).

PRZESYŁANIE LISTY UCZNIÓW I KOREKTA LICZBY ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW

 1. Osoba odpowiedzialna za rezerwację warsztatów ze strony szkoły zobowiązana jest do przesłania mailem na adres BioCentrum Edukacji Naukowej biocen@iimcb.gov.pl kompletnej imiennej listy uczniów biorących udział w warsztatach oraz imię, nazwisko, telefon i adres mailowy opiekuna grupy. Lista powinna być przesłana najpóźniej 7 dni przed planowanymi zajęciami.

 2. Liczbę uczniów biorących udział w warsztatach można skorygować najpóźniej 2 dni robocze przed planowanym terminem warsztatów. Informacja o zmianie liczby uczniów musi zostać zgłoszona mailowo na adres biocen@iimcb.gov.pl .

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Uczniowie w trakcie warsztatów pozostają przez cały czas ich trwania pod opieką nauczyciela.

 2. Nauczyciel lub opiekun grupy towarzyszy uczniom w laboratorium przez cały czas trwania warsztatów.

 3. Nauczyciel lub opiekun grupy oraz szkoła ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zachowanie uczniów podczas zajęć i ewentualne szkody spowodowane przez uczniów, w tym w szczególności zniszczenie wyposażenia laboratorium BioCen, sprzętu, materiałów i odczynników.

 4. Uczniowie oraz opiekunowie uczniów zobowiązani są podczas pobytu na terenie laboratorium do przestrzegania zasad bezpieczeństwa zawartych w regulaminie pracowni (regulamin znajduje się w laboratorium). W szczególności zabronione jest spożywanie jedzenia i picia oraz żucie gum.

 5. Podczas warsztatów obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

 6. Podczas warsztatów obowiązuje całkowity zakaz nagrywania / rejestrowania zajęć kamerami, tabletami, aparatami fotograficznymi etc. Dopuszczalne jest jedynie fotografowanie rezultatów doświadczeń – za zgodą prowadzących warsztaty i w wyznaczonym przez nich momencie.

 7. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa w laboratorium oraz nadmiernego hałasu w trakcie zajęć prowadzący warsztaty mają prawo przerwać lub zakończyć warsztaty. W takiej sytuacji BioCentrum Edukacji Naukowej i Fundacja BioEdukacji nie zwracają kosztów warsztatów.

 8. W budynku XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie – w tym także w laboratorium BioCentrum Edukacji Naukowej – obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów, innych wyrobów tytoniowych lub e-papierosów.

 9. Zarówno uczniowie jak i opiekunowie uczniów biorący udział w warsztatach zobowiązani są do przestrzegania wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

DOKUMENTOWANIE WARSZTATÓW

 1. Pracownicy oraz współpracownicy Fundacji BioEdukacji mają prawo do dokumentowania warsztatów i wykonywanie fotografii oraz nagrywanie krótkich filmików na potrzeby sprawozdań projektowych, sprawozdań z działalności Fundacji BioEdukacji oraz BioCentrum Edukacji Naukowej, lub relacji z działalności BioCentrum na Facebooku i stronie www.

 2. Nauczyciel lub pracownik szkoły, zapisując uczniów na warsztaty w BioCentrum Edukacji Naukowej, wyraża zgodę na wykonywanie wyżej opisanej dokumentacji.

KONTAKT

 1. W przypadku pytań bardzo prosimy o kontakt – e-mail biocen@iimcb.gov.pl